هدایت شدن شیخ علامه حسین مؤید حفظه الله

حسن مؤید حوزه از من طلب کرد که برنوشته های شیخ ناصر غفاری رد بزنم واین بدایه هدایت شدنم شد.

حسن مؤید حوزه از من طلب کرد که بر نوشته های شیخ ناصر غفاری رد بزنم واین بدایه هدایت  شدنم شد.