عبدالعزیزمکی البحرانی که اهل بحرین می باشد چند وقت پیش هدایت شده می گوید

عبدالعزیزمکی البحرانی که اهل بحرین می باشد چند وقت پیش هدایت شده می گوید:

 من به شیعه ها می گویم که به اسلام حقیقی وارد بشوند !

ولکن شیعه ها مرا به چه چیزی دعوت می کنند ؟ مگر چیزی غیر از دشنام دادن صحابه و طلب دعا از غیر خداوند ( الله ) یا اینکه خودم را با شمشیر وزنجیر بزنم و همچنین از همه شیعه ها می خواهم کتابهای دینشان بخوانند تا حقیقت عقیده ها ی خود را بدانند و یا اینکه آنها را به کتاب خداوند وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم عرضه بدارند تا به حقیقت خودشان پی ببرند.