- حضرت فاطمه رضي الله عنها، وفات يا شهادت؟ در حدود سال 1371 شمسى بود كه عده اي از كارشناسان و محققان حكومت ايران مستقر در مجلس شوراي اسلامي كه جزو نمايندگان هم بودند پس از 1400 سال تحقيق و بررسي ناگهان به راز مهمي پي بردند و آن اينكه حضرت فاطمه دختر رسول خدا فوت ننموده بلكه شهيد شده است اينجا بود كه آن نمايندگان مجلس اعلام كردند از اين پس در تقويمها بجاي وفات, شهادت بنويسند

و اين روز را تعطيل اعلام نمودند و بدين صورت بزرگترين ضربت را بر وحدت اسلامي وارد نموده و شكافي عميق ايجاد نمودند، و اگر تقويمهاى قبل از سالهاى 1371 شمسى را بررسى كنيد خواهيد يافت که در آنها بجاى شهادت فاطمه، وفات فاطمه نوشته شده است.

 

بنابراين مسئله شهادت فاطمه رضي الله عنها بزرگترين افترا و دروغ تاريخ است و هرگز چنين چيزي صحت ندارد.

 

جالب اينجاست كه چطور ممكن است حضرت علي رضي الله عنه كه اسد الله (شير خدا) و فاتح خيبر بحساب ميايد، و كسيكه موظف بود از همه مظلومان دفاع كند نتوانست از خودش و ناموسش دفاع كند؟ و ناموس (همسر) خط قرمز هر شخصي به حساب مي آيد و بيعرضه ترين آدمها جاييكه زن و بچه خود را در خطر ببينند از فدا نمودن خود دريغ نمي نمايند، پس چرا حضرت علي از همسر خودش و از دختر پيامبر صلى الله عليه و سلم دفاع ننمود؟ در حاليكه پست ترين و نامردترين آدمهاي كره زمين از همسر و فرزندان خود دفاع مي كنند و اگر نتوانند از جان خود دريغ نمي نمايند. اين را در اصطلاح ما مظلوميت نمي گويند بلكه بي غيرتي و نامردي مي نامند.

 

اهل سنت حضرت علي رضي الله عنه را اسد الله الغالب (شير پيروزمند خدا) لقب داده اند چون حضرت علي در هيچ جا مغلوب كسي ديگر نشد، ولى اهل تشيع متاسفانه با قبول كردن شهادت فاطمه در واقع حضرت على را نامرد دانسته اند كه شايسته چنين شخص بزرگوارى نيست، و در صورت پذيرفتن اين مطلب دروغ، حضرت علي چه مردانگي داشت؟

 

و در صورت صحت اين مطلب دروغ، آنان كه چنين كردند ظالم بودند و طبق آيه كريمه كه ميگويد: "ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار (به ظالمان نزذيك نشويد كه در آتش مي افتيد)"، حضرت علي با چه مجوزي دست در دست آنان گذاشته بود و پشت سرشان نماز مي خواند و در همه موارد كمكشان مي نمود طوريكه حضرت عمر رضي الله عنه حضرت على را مشاور خود قرار داده بود؟

 

و چرا حضرت علي رضي الله عنه دخترش ام كلثوم (دختر فاطمه) را به عقد حضرت عمر در آوردند؟ آن دختر چطوري پذيرفت كه با قاتل مادرش همبستر شود؟ حسن و حسين كجا بودند؟ چرا هيچ اعتراضي ننمودند؟

 

خلاصه قول اينست كه حادثه شهادت فاطمه كه سببش لگد زدن عمر به شكم او ميدانند و سبب سقط جنين فاطمه ميدانند، يكى از بزرگترين افتراءات تاريخ است و نبايد چنين خرافاتى را قبول كرد، و هر كسى آنرا قبول كند در واقع حضرت على رضي الله عنه را ديوث و نامرد و ترسو ميداند، ولى اهل سنت كه اين حادثه را افتراء ميدانند حضرت على رضي الله عنه را اسد الله و مرد حق و شجاع و دلير ميدانند كه هرگز ممكن نبود در دفاع از اهل حق دريغ كند چه برسد به دفاع از ناموس خود؟!