شبهه

آيا در مكانى كه شيطان زندگی مى كند وحى نازل مى شود وهمچنين عقل باور مى كند كه قبرپيامبرصلي الله عليه وسلم حبيب خدا در خانه شيطان دشمن خدا باشد؟

رد بر شبهه

 قرنها گذشت وهنوز شيعه ها به حديث نافع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما استدلال مى كنند.عبد الله كفت :پيامبر صلى الله عليه وسلم بلند شد وبراى ما سخنرانى وخطبه خواند پس بطرف خانه ى عايشه رضى الله عنها اشاره كرد (به طرف مشرق) سپس گفت فتنه از اين طرف بر پا مى شود و اين حرف 3بار تكرار كرد.از جهتى كه قرن (شاخ) شيطان ظهور مى كند.ودر حديثى ديگر سركفر(بدايت كفر) وفتنه از طرفى كه خورشيد طلوع مى كند است.(مشرق).

به كتاب صحيح بخارى  شماره3301 ومسلم  52 مراجعه شود.

از اين برداشت وفهم بسيار بد وزشت تعجب نمى كنيد؟

 كه با اين فهم وبرداشت بد باعث تناقض و متهم كردن پيامبر صلى الله عليه وسلم مى شويد.كه مسكن وخانه ى شيطان محل نزول وحى باشد ودرجايى كه قرن (شاخ) شيطان ظهور مى كند وحى داخل شود.

بدرستى وحى بر بيامبر نازل مى شد و او در خانه ى عايشه رضى الله عنهابود.

پس چگونه ممكن است وحى خداى رحمن در خانه ومسكن شيطان نازل شود.

وآيا الآن قبر بيامبر صلى الله عليه وسلم در مسكن شيطان است؟

اى شيعى آزاده با چه جوابى به اين اين سؤال كه اگر يك نصرانى از شما بپرسد .

قبرپيامبر شما الآن در كجا قرار دارد؟ ببخشيد معذرت مى خواهم.مى گوييد درخانه ومسكن شيطان ودرجايى كه قرن (شاخ) شيطان ظهور مى كند.

پس نصرانى مى گويد حاجت بدينى كه درب داخل شدن پيامبرش ودرب خارج شدن شيطان يكى باشد ندارم.

پس شيعه چه جوابى به اين الزامى كه براى خود درست كرده است مى دهد كه باعث طعن در دين و قرآن وپيامبر صلى الله عليه وسلم شده است وفكر مى كنند كارهاى خوبى انجام مى دهند.

آيا نمى دانيد هر شُبه اى كه شما مى آوريد باعث طعنه زدن به دين مبين اسلام مى شويد.

 واز بكار بردن اين طعنها با كافران همكارى مى كنيد.مثل اينكه براى يهود ونصرانى مى گوييد بيا ئيد از ما مناسك خود (طعنه زدن به دين اسلام ) ياد بگيريد.

دلالت حديث شريف بر اين است پيامبر صلى الله عليه وسلم به طرف خانه عايشه رضى الله عنها (جهت مشرق )اشاره كرد ونه اينكه درخانه ى عايشه جاى ومسكن شيطان است.

ودر روايتى ديگر آمده است كه ابن عمر رضى الله عنه مى گويد:شنيدم پيامبر صلى الله عليه وسلم با دست مباركش به طرف مشرق اشاره كرد وگفت :فتنه ها از اين طرف ظهور مى كند.

به صحيح مسلم شماره حديث 2905 مراجعه شود.

وهمجنين اصحاب بيامبر صلى الله عليه وسلم با مسيلمه كذاب جنگ كردند واين جنگ را جنگ يمامه را نام گذارى كردند ونگفتند كه نجد محل ظهور قرن شيطان است .با اينكه با مسيلمه كذاب از جهت مشرق جنگ كردن وهمه مى گفتند كه اين فنته ها از طرف عراق است همانطور كه در رواصحيح ثايت شده است.