هدایت شده عراقی: آقای علی عوید فزاع

شیعه ها معتقدند که امامان می توانند به ما ضرر به رسانند

وبرای همین می توانند به خداوند قسم دروغ بخورند و به امامان (علی رضی الله عنه و دیگر امامان قسم دورغ نمی خورند