1- محمد بن حنفيه محمد بن علی ابن ابی طالب /، مشهور به محمد بن حنفيه شخصيتی فاضل: ابن حبان در ثقات تابعين(5/347) می‌‌فرمايد: «كان من أفاضل أهل بيته» «از فاضل‌ترين افراد اهل بيت حضرت بود».راوی معتمد:در بيوگرافی ايشان در تهذيب الكمال مزی آمده است:«احمد بن عبدالله العجلی فرمود: تابعی ثقة، تابعی معتمدی است، مرد نيكوی بود، ابراهيم بن عبدالله ابن الجنيد می‌‌فرمايد: كسی را نمی‌‌شناسيم كه احاديث علی را از پيامبر ص بيشتر و صحيح‌تر از محمد بن حنفيه روايت كرده باشد».عالمی پرهيزگار:و در سير امام ذهبی (4/115) از اسرائيل از عبد الاعلی (بن عامر) نقل شده است كه:«محمد بن علی كنيه‌اش ابو القاسم بود، مرد بسيار پرهيزگاری بود و علم بسيار داشت».همچنين می‌‌فرمايد: (4/110)«سيد و امام، كه كنيه‌اش أبو القاسم و أبو عبدالله بود».2- علي بن حسين بن علي ابن ابي طالب/ (امام زين العابدين)شخصيتی والا:ابن سعد در طبقات (5/222) می‌‌فرمايد:«علی بن حسين معتمد و امانت دار بود، احاديث بسياری داشت، سندش عالی بود، شخصيت والايی داشت، و پرهيزگار بود».ابن تيميه در منهاج السنه (4/48 ) می‌‌فرمايد:«و اما علی بن حسين از نظر علم و دينداری از بهترين بزرگان تابعين بود».عالمی فرهيخته:و در بيوگرافی ايشان در تهذيب الكمال مزی آمده است:«سفيان بن عيينه از زهری روايت می‌‌كند كه فرمود: قريشی ای بهتر از علی بن حسين نديدم».همين معنا از ابو حازم و زيد بن اسلم و مالك و يحيی بن سعيد انصاری / عليهم أجمعين نقل شده است.العجلی می‌‌فرمايد:«علی بن حسين تابعی مدنی معتمدی است». عابدی محبوب:زهری می‌‌فرمايد:«علی بن حسين از بهترين و عابدترين اهل بيتش بود. و در نزد مروان بن حكم و عبدالملك بن مروان از همه شان محبوتر بود».امام ذهبی در سير (4/386) می‌‌فرمايد:«السيد الإمام زين العابدين الهاشمي العلوي المدني».و ابن حجر در تقريب می‌‌فرمايد:«ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور»3- محمد بن علي بن حسين بن علي ابن ابی طالب / ( امام باقر)شيفته علم و دانش:حضرت جابر بن عبدالله انصاری ب از حديث جعفر بن محمد (ابن علی بن حسين) از پدرش روايت می‌‌كند كه فرمود:«خدمت جابر بن عبدالله رسيديم، من نو جوان بودم از هر كسی پرسيد تا نوبت من رسيد گفتم: من محمد بن علی بن حسين هستم اول دستش را بر سرم گذاشت، سپس گريبانم را باز كرد و دستش را بر سينه‌ام گذاشت و فرمود: «مرحبا بك يا ابن أخي» خوش آمدی برادرزاده! «سل عما شئت» هر چه دوست داری بپرس! گفتم از حج رسول الله ص مرا خبر دهيد…..» ايشان حديثی طولانی در باره‌ی چگونگی حج پيامبر ص بيان فرمود.پاره کننده علم!:ابن تيميه در منهاج السنه (4/50) می‌‌فرمايد:«همچنين أبو جعفر محمد بن علی از بهترين علماء و دينداران بوده است، گفته شده كه باقر به اين دليل لقب يافته كه (بقرالعلم) علم را پاره كرده يا اينكه (بقر السجود جبهته) سجده پيشاني‌اش را پاره كرده است».مزی در بيوگرافی ايشان در تهذيب الكمال می‌‌فرمايد:«العجلی فرمود: مدنی تابعی ثقه و ابن برقی فرمود: فقيه فاضلی بود».شخصيتی جامع:و ذهبی در سير(4/401-402)می فرمايد:«سيد و امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسين بن علی علوی و فاطمی مدنی فرزند زين العابدين، يكی از كسانی بود كه علم و عمل و سيادت و شرافت و اعتماد و پاكدامنی را يكجا داشت، و برای خلافت اهليت داشت، ايشان يكی از دوازده امامی است كه شيعيان امامی احترام فوق العاده‌ای به آنان قائل هستند، و آنان را معصوم! وعالم به همه دين می‌‌پندارند!، در حالی كه جز فرشتگان و پيامبران كسی معصوم نيست و همه جايز الخطاء هستند و سخن هر كس قابل پذيرش و رد است جز پيامبر ص، زيرا ايشان معصوم ومؤيد بالوحی هستند، أبو جعفر به باقر شهرت يافت از بقر العلم بمعنی شق كردن علم، كه ظاهر و باطن آن را شناخت. ايشان امام مجتهد و بزرگواری بود كه قرآن كريم را زياد تلاوت می‌‌كرد…».همچنين می‌‌فرمايد: (ص 403)«امام نسائی و غيره ايشان را از فقهای تابعين در مدينه شمرده‌اند، حفاظ حديث بر احتجاج به ابو جعفر اتفاق دارند».4- جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب / (امام صادق)بزرگواری صادق:امام ابن تيميه در منهاج السنه (4/52-53) می‌‌فرمايد:«جعفر صادق س از بهترين علماء ودينداران بود».عمرو بن ابو مقدام می‌‌فرمايد:«من هر گاه به چهره جعفر بن محمد نگاه می‌‌كردم می‌‌دانستم كه او از سلاله پيامبران است».استاد علماء:ايشان(ابن تيميه) در رساله خود در فضل اهل بيت و حقوق آنان (ص35) می‌‌فرمايد:«شيخ علماء الأمة، يعنی امام صادق استاد علمای امت بود».و امام ذهبی در سير (6/255) می‌‌فرمايد:«امام صادق شيخ بني‌هاشم، ابو عبدالله قريشی هاشمی علوی نبوی مدني، يكی از شخصيتها بود».همچنين از ايشان و پدرشان می‌‌فرمايد:«وكانا من أجلة علماء المدينة» «آنها از بزرگان علمای مدينه بودند».فقيه مدينه:و در تذكرة الحفاظ(1/150) می‌‌فرمايد:«امام شافعی و يحيی بن معين او را توثيق كرده‌اند، و از امام ابو حنيفه روايت است كه فرمود: از جعفر بن محمد فقيه‌تر نديدم، و ابو حاتم می‌‌فرمايد: ثقه است، و درباره امثال او نبايد سوال شود».5- علي بن عبدالله بن عباس /زيبا‌ترين جوان قريش:ابن سعد در طبقات (5/313) می‌‌فرمايد:«علی ابن عبدالله بن عباس از همه فرزندان پدرش كوچكتر بود، او خوش سيماترين جوان قريشی در روی زمين بود، بسيار نماز گذار بود، و از بس كه عبادت می‌‌كرد به او سجاد گفته می‌‌شد».همچنين در (ص314) می‌‌فرمايد:«ايشان معتمد است اما حديث كمی روايت كرده است».و در تهذيب الكمال مزی آمده است:«العجلی و أبو زرعه می‌‌فرمايد: ثقه است و عمر بن علی می‌‌فرمايد: از بهترين مردم بود، و ابن حبان او را جزو راويان ثقه و معتمد به شمار آورده است».عالمی با عمل:امام ذهبی در سير (5/252) می‌‌فرمايد:«امام سيد أبو الخلائف ابو محمد هاشمی سجاد / عالم و عامل و خوش قيافه و خوش سيما و بلند قد و با شخصيت بود».